De operationele performantie van uw onderneming (EBIT en EBITDA) via een nieuw standaard rapport

Een nieuw (6de) rapportje berekent de EBIT en EBITDA van uw onderneming

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zijn zogenaamde performantiemaatstaven om de operationele performantie van een onderneming weer te geven.

D.w.z. maatstaven voor de winst van een onderneming waarbij geen rekening wordt houden met bepaalde kosten zoals financieringskosten, belastingen en eventueel afschrijvingen.

Zowel EBIT als EBITDA zijn afkomstig uit de internationale/Angelsaksische financiële rapporteringspraktijk.

Let opIn de Belgische boekhoudwetgeving komen beide begrippen ‘in theorie’ niet voor. Gezien het toenemend belang van deze maatstaven heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) echter haar zienswijze verduidelijkt over de definiëring van EBIT en EBITDA op basis van het Belgische jaarrekeningschema. De zienswijze van het CBN werd gevolgd bij de berekeningen in het rapport.

  • EBIT wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. Deze maatstaf houdt geen rekening met de effecten van de kapitaalstructuur van de onderneming en ook niet met de diverse fiscale aspecten die worden opgenomen in de resultatenrekening.

Schematische berekening EBIT:

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903)
– Opbrengsten uit vlottende activa (code 751)
– Andere financiële opbrengsten (code 752/9)
+ Kosten van schulden (code 650)
+ Andere financiële kosten (code 652/9)
= EBIT

  • EBITDA verwijdert nog enkele bijkomende niet-kaselementen uit de resultatenrekening, met name de afschrijvingen en de waardeverminderingen. Die zijn verspreid over verschillende rubrieken van de resultatenrekening. Om tot EBITDA te komen, moeten volgende elementen aan EBIT worden toegevoegd:

EBIT
+ Afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 630)
+ Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (code 631/4)
+ Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 660)
– Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (code 760)
= EBITDA

Via de parameters Boekjaar en Boekperiode bepaal je de (tot en met) periode van de kosten (6-rekeningen) en opbrengsten (7-rekeningen) die opgenomen worden in het rapport.

Rapport Operationele Performantie

Geef een reactie